Obchodné podmienky

Tieto obchodné podmienky upravujú vzťah medzi firmou  Ľubomír Jarábek-ELPA  ako predávajúcim a zákazníkmi-kupujúcimi. Všetky dodávky tovaru a služieb,ktoré boli uskutočnené v dobe platnosti týchto obchodných podmienok im podliehajú. Kupujúci príjma platnosť obchodných podmienok odberom tovaru alebo služieb u predávajúceho a týmto aktom pre neho vstupujú v platnosť.

Na ceny sa uplaťnuje 20%DPH


1.Postup objednania

Objednávka tovaru je veľmi jednoduchá.Stačí ak si vyberiete z nášho sortimentu tovar a kliknete na ikonku "Do košíka" kde môžete zadať potrebné množstvo.Ak ste nový nezaregistrovaný zákazník je potrebné riadne vyplniť všetky povinné údaje. Zaregistrovaným zákazníkom sa údaje automaticky nahrajú do objednávky.Potom treba zvoliť spôsob dopravy a potvrdiť objednávku.


a. Záväzná objednávka

Záväznou objednávkou sa rozumie potvrdenie objednávky predávajúcim a následne zaslaním na uvedený email kupujúceho, ktorý danú sumu objednávky uhradí a to v možnostiach:prevodom na bankový účet a dobierkou.Dobierkou je možné uhrádzať len tovar ktorý je označený skladom.Prevodom na účet je uhrádzaný taký tovar,ktorý je na objednávku. Predávajúcim potvrdená objednávka je považovaná za záväznú pre obe strany ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia. Za podstatné podmienky sa považujú hlavne obsah objednávky:presná špecifikácia tovaru a jeho počet,cena za tovar a prepravu,spôsob a termín doručenia.


b. Platobné a dodacie podmienky

Pri každom katalógovom produkte je uvedená skladová dostupnosť.Tovar ktorý je označený skladom a dodacia doba nebola dohodnutá inak,tak predávajúci sa zaväzuje tovar dodať najneskôr do 5 pracovných dní od potvrdenia záväznej objednávky. Tovar ktorý je na objednávku,je dodacia doba 15 a 28 pracovných dní od potvrdenia záväznej objednávky. Tovar ktorý je na objednávku a jeho platba nebude predávajúcemu uhradená na účet do 5 pracovných dní od potvrdenia záväznej objednávky,má právo predmetnú objednávku neakceptovať.V prípade že by dodacia doba presiahla daný termín, je predávajúci povinný zákazníka informovať o náhradnej dodacej dobe a však dodacia doba na tovar je najneskôr do 42 pracovných dní.Zákazník má možnosť uhradiť tovar dobierkou (príplatok za dobierku je 4 eura s DPH) alebo,bankovým prevodom (bez príplatku) na účet: 1762593353/0200

Tovar je po expedícii z nášho skladu doručený zákazníkovy do 48hod.

Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho.Za splnenie dodávky sa považuje dodanie predmetu plnenia na  uvedené miesto. Súčasťou dodávky nie je inštalácia predmetu plnenia.Dopravu na adresu určenia zaisťuje predávajúci.


2. Miesto dodania

Miesto dodania tovaru si zákazník určí priamo v objednávke, kde upresní doručovaciu adresu. Zákazník, respektíve prijímateľ objednávky je povinný sa nachádzať na mieste určenia a to v čase o ktorom bude vopred informovaný. Pri dodaní tovaru sa zákazník zaväzuje otvoriť doručenú zásielku pred kuriérom a zistiť, či je jeho obsah kompletný a nepoškodený. V prípade, že zistí nekompletnosť alebo poškodenie zásielky, spíše o tom spolu s kuriérom zápisnicu.

Na neskoršie reklamácie mechanického poškodenia sa nebude prihliadať.


2b

Spolu s tovarom je vždy súčasťou balenia aj faktúra a všetky potrebné dokumenty(návody,zár.list a pod.)

Výrobky sú pri expedicií dostatočne kontrolované a balené, aby nemohlo dôjsť k mechanickému poškodeniu pri vynaložení primeranej starostlivosti zo strany prepravcov. Preto odporúčame venovať náležitú pozornosť aj relatívne drobným poškodeniam prepravných obalov, pretože po prevzatí zásielky od prepravcu leží dôkazné bremeno o mechanickom poškodení na strane kupujucého a dopravca sa k spätnému uznaniu škody spravidla stavia zamietavo.


3.Storno objednávky

a.Storno objednávky zo strany kupujúceho

Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením.V prípade stornovania potvrdenej a zaplatenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu a to 10% z celkovej dohodnutej ceny pri záväznej objednávke. Predávajúci uplatní právo na úhradu škody hlavne v prípade nákupu tovaru na objednávku, ktoré bolo nutné na želanie zákazníka zaobstarať alebo v prípade že v súvislosti so zaistením tovaru došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov.

V zmysle ustanovenia §12 zákona o ochrane spotrebiteľa pri domovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č.108/2000 Z.z.)

Je spotrebiteľ oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do siedmich pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru.Odstúpením spotrebiteľa od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje.Predávajúci je povinný prevziať tovar späť,vrátiť spotrebiteľovi najneskôr v lehote 15dní odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar alebo za službu alebo preddavok,ktorý spotrebiteľ uhradil za tovar alebo službu vrátane nákladov,ktoré spotrebiteľ vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru alebo služby.Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrbiteľ, v prípade ak tovar zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný.


b.Storno objednávky zo strany predávajúceho

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch: tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru alebo jeho deklarovaná dostupnosť.V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujucého, za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kupnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v najkratšom možnom termíne.


4. Práva a povinnosti predávajúceho

Predavajúci je povinný dodať na základe objednávky potvrdenej kupujúcim, dodať tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne. Zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho skladovanie a ochranu. Odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo v elektronickej podobe všetky doklady, potrebné na prevzatie a užívanie tovaru, ako i ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi. Predávajúci ma právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujucého za dodaný tovar.


5.Práva a povinnosti kupujúceho

Kupujúci je povinný prevziať zakúpený alebo objednaný tovar všetko dôkladne prekontrolovať.V prípade poškodenia spísať vady. Zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru. Nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho.Potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby.Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve,kvalite,termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky.


6.Ochrana osobných údajov

Zákazník svojím nákupom poskytuje prevádzkovateľovi e-shopu osobné údaje,ktoré prevádzkovateľ spracováva a uchováva v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov.Prevádzkovateľ e-shopu sa zaväzuje poskytnuté údaje nesprístupniť tretej osobe,okrem prepravnej spoločnosti pre korektné doručenie tovaru.Prevádzkovateľ údaje uchováva aj v sieti Internet zabezpečené prístupovým menom a heslom.V prípade narušenia siete sa dištancuje od prípadných skôd.Zákazník ma právo nechat vymazať svoje osobné údaje zaslaním e-mailu na elpax.info@gmail.com so žiadosťou o výmaz poskytnutých údajov.


Reklamačné podmienky

Na ponúkaný tovar sa vzťahuje záručná doba v trvaní 24 mesiacov ak pri tovare nie je uvedené inak.Reklamáciu je potrebné uplatniť u predavajúceho na adrese uvedenej v kontaktoch. Pri uplatnení reklamácie je zákazník povinný doručiť reklamovaný tovar čistý, mechanický nepoškodený , kópie dodacieho a záručného listu alebo faktúry do sídla spoločnosti /prostredníctvom kuriérskej služby alebo osobne/. Reklamačné konanie sa nepripúšťa v prípade bežného opotrebovania tovaru. V prípade neuhradenej pohľadávky si prevádzkovateľ vyhradzuje podľa ustanovenia §151 Občianského zákonnika uplatniť si záložné právo na nevybavenie reklamácií, ktoré budú ihneď po uhradení pohľadávky vybavené a expedované. Všetky iné podmienky pre reklamáciu sa riadia podľa platného znenia Občianského zákonníka.


Dozorujúci orgán

SOI pre Trenčiansky kraj

Andreja Sládkoviča 11

Prievidza 1

odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa

tel:046/5422 771

fax:046/5420 685

e-mail: tn@soi.sk


Potvrdením objednávky zákazník súhlasí s obchodnými podmienkami.

Zodpovedný vedúci:Ľubomír Jarábek